Winkelwagen 0

Winkelwagen

Er zijn nog geen producten in jouw winkelwagen geplaatst.

Verlanglijstje 0

Algemene voorwaarden Assist Group B.V. handelend onder de naam BMX World

ARTIKEL 1: IDENTITEIT VAN DE ONDERNEMING
Emailadres: info@bmxworld.nl

Adres:
Einsteinstraat 18
3316 GG Dordrecht

KVK nummer: 64171175
BTW nummer: NL855553959B01
IBAN: NL89 RABO 0103 0856 88 t.n.v. BMX World
BIC: RABONL2U

ARTIKEL 2: TOEPASSELIJKHEID
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen vermeld op de website www.bmxworld.nl dan wel andere websites van BMX World, gevestigd te Dordrecht met KvK nummer 64171175 en op alle overeenkomsten van koop en verkoop welke tot stand komen via - dan wel naar aanleiding van deze website(s).
2. De koper c.q. de opdrachtgever zal in het navolgende worden aangeduid als "de wederpartij". Indien in het navolgende een bepaling specifiek ziet op de situatie waarin de wederpartij een natuurlijke persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf zal deze worden aangeduid als "de consument".
3. Andersluidende voorwaarden maken alleen deel uit van de tussen partijen gesloten overeenkomst indien en voor zover beide partijen zulks uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
4. Onder "schriftelijk" wordt in deze algemene voorwaarden tevens verstaan: per e-mail, per fax of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.
5. Het door de wederpartij zonder commentaar accepteren en behouden van een offerte of opdrachtbevestiging, waarop naar deze voorwaarden is verwezen, geldt als instemming met de toepassing ervan.
6. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.

ARTIKEL 3: OVEREENKOMSTEN
1. Overeenkomsten worden eerst door schriftelijke bevestiging van BMX World bindend.
2. Mondelinge afspraken binden BMX World eerst nadat deze schriftelijk door BMX World zijn bevestigd, dan wel zodra BMX World met instemming van de wederpartij een aanvang met de uitvoeringshandelingen heeft gemaakt.
3. Aanvullingen of wijzigingen op de algemene voorwaarden of anderszins wijzigingen of aanvullingen op de overeenkomst worden eerst na schriftelijke bevestiging door BMX World bindend.

ARTIKEL 4: AANBIEDINGEN
1. Alle aanbiedingen, offertes, prijslijsten, levertijden etc. van BMX World zijn vrijblijvend tenzij ze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een offerte c.q. aanbieding een vrijblijvend aanbod bevat en dit aanbod wordt door de wederpartij aanvaard, dan heeft BMX World het recht het aanbod binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
2. De door BMX World gehanteerde prijzen alsmede de in de aanbiedingen, offertes, prijslijsten e.d. vermelde prijzen zijn inclusief BTW doch exclusief verzendkosten, bankkosten en/of andere kosten. Een en ander tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt vermeld.
3. Aanbiedingen, offertes, prijslijsten e.d. welke in vreemde valuta (niet in EURO) zijn gesteld, zijn gebaseerd op recente wisselkoerslijsten, de uiteindelijke prijs wordt bepaald door de geldende wisselkoers op het moment van tot stand komen van de overeenkomst.
4 Getoonde en/of verstrekte monsters, brochures, tekeningen, modellen, opgaven van kleuren, afmetingen, gewichten en andere omschrijvingen, zijn zo nauwkeurig mogelijk, doch gelden slechts ter aanduiding. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
5. Indien tussen de datum van het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering van de overeenkomst door de overheid en/of vakorganisaties wijzigingen worden gebracht in lonen, arbeidsvoorwaarden, sociale verzekeringen, belastingen, (import)-heffingen, wisselkoersen en dergelijke, is BMX World gerechtigd de verhogingen aan de wederpartij door te berekenen. Mocht tussen voormelde data een nieuwe prijslijst door BMX World en/of toeleveranciers worden uitgegeven en in werking treden, dan is BMX World gerechtigd de daarin vermelde prijzen aan de wederpartij in rekening te brengen.
6. Voor de met de consument gesloten overeenkomst geldt dat prijsverhogingen 3 maanden na totstandkoming van de overeenkomst mogen worden doorberekend c.q. in rekening gebracht. Bij prijsverhogingen, binnen een kortere termijn dan 3 maanden is de consument bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

ARTIKEL 5: KOOP OP AFSTAND
1. Het bepaalde in dit artikel is uitsluitend van toepassing op de consument en indien sprake is van een koop op afstand in de zin van artikel 46a en 46b van het Burgerlijk Wetboek Boek 7.
2. Indien sprake is van een koop op afstand in de zin van lid 1 van dit artikel, geldt een zichttermijn van 10 werkdagen. De zichttermijn houdt in dat de wederpartij het recht heeft, binnen 14 werkdagen na ontvangst van de zaak, de overeenkomst met BMX World te ontbinden. De wederpartij is niet gehouden voor de ontbinding een reden op te geven. Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan BMX World retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
3. Ontbinding ingevolge het bepaalde in lid 2 van dit artikel is slechts mogelijk door schriftelijke mededeling hiervan door de wederpartij aan BMX World.
4. In geval van ontbinding dient de zaak voor rekening en risico van de wederpartij, op een door BMX World te bepalen wijze, aan BMX World retour gezonden te worden.
5. In geval van ontbinding worden de door de wederpartij reeds gedane betalingen, door BMX World zo spoedig mogelijk na ontvangst van de retour gezonden zaak gerestitueerd. Verzendkosten worden niet gerestitueerd. Voor zover van toepassing is BMX World gerechtigd de kosten van de retourzending aan de wederpartij in rekening te brengen.
6. BMX World heeft het recht retour gezonden zaken te weigeren, dan wel slechts een deel van eventueel reeds ontvangen betalingen te restitueren, indien en voor zover BMX World vermoedt of kan waarnemen dat de zaak zich niet bevindt in de originele verpakking en/of de zaak is beschadigd.
7. BMX World stelt de wederpartij per omgaande na ontvangst van de zaak in kennis van een eventuele weigering, dan wel het gedeeltelijk restitueren van reeds ontvangen betalingen.

ARTIKEL 6: INSCHAKELING DERDEN
Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft BMX World het recht bepaalde werkzaamheden c.q. leveringen door derden te laten verrichten.

ARTIKEL 7: LEVERING, LEVERINGSTERMIJNEN
1. Opgegeven termijnen waarbinnen zaken moeten zijn geleverd kunnen nimmer worden beschouwd als fatale termijn, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. Indien BMX World zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet c.q. niet-tijdig nakomt, dient hij derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld.
2. Bij levering in gedeelten wordt elke levering c.q. fase als een afzonderlijke transactie beschouwd en kan door BMX World per transactie worden gefactureerd.
3. Het risico betreffende de geleverde zaken gaat over op de wederpartij op het moment van levering.
4. Verzending c.q. transport van bestelde zaken geschiedt op een door BMX World te bepalen wijze, doch voor rekening en risico van de wederpartij. BMX World is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard en vorm dan ook, die verband houdt met de verzending c.q. het transport, al clan niet aan de zaken geleden. Een en ander, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
5. Indien het niet mogelijk blijkt de zaken aan de wederpartij te leveren, wegens een oorzaak gelegen in de sfeer van de wederpartij, behoudt BMX World zich het recht voor de bestelde zaken voor rekening en risico van de wederpartij op te slaan. BMX World stelt de wederpartij schriftelijk in kennis van de verrichte opslag en stelt daarbij tevens een redelijke termijn waarop de wederpartij BMX World in staat moet stellen de zaken te leveren.
6. Indien de wederpartij ook na verloop van de door BMX World gestelde redelijke termijn, als bepaald in het vorige lid van dit artikel, in gebreke blijft aan zijn verplichtingen te voldoen, is de wederpartij door het enkele verloop van 1(een) maand, gerekend vanaf de datum van opslag in verzuim en heeft BMX World het recht de overeenkomst schriftelijk en met onmiddellijke ingang, zonder voorafgaande of nadere ingebrekestelling, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder tot vergoeding van schaden, kosten en renten gehouden te zijn, geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
7. Het voorafgaande laat de verplichting van de wederpartij de overeengekomen c.q. bedongen c.q. verschuldigde prijs, alsmede eventuele opslag- en/of andere kosten te voldoen onverlet.
8. BMX World is bevoegd om - ter zake de nakoming van financiële verplichtingen van de wederpartij - vooruitbetaling of zekerheid van de wederpartij te verlangen, alvorens tot levering over te gaan c.q. met de te verrichten werkzaamheden te starten.

ARTIKEL 8: VOORTGANG LEVERING
1. BMX World kan niet eerder verplicht worden met de levering van zaken te beginnen, dan nadat alle daarvoor noodzakelijke gegevens in zijn bezit zijn en hij de eventueel overeengekomen vooruitbetaling of termijnbetaling heeft ontvangen. Bij hierdoor ontstane vertragingen, zullen de opgegeven leveringstermijnen naar evenredigheid worden bijgesteld.
2. Wanneer de leveringen door oorzaken buiten de schuld van BMX World niet normaal of zonder onderbreking kunnen geschieden, is BMX World gerechtigd de daaruit voortvloeiende kosten aan de wederpartij in rekening te brengen.
3. Alle onkosten welke in het kader van de uitvoering van de overeenkomst door BMX World worden gemaakt ten verzoeke van de wederpartij komen geheel voor rekening van laatstgenoemde, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

ARTIKEL 9: RECLAMES EN RETOURZENDINGEN
1. De wederpartij is verplicht direct bij het in ontvangst nemen van de zaken tot controle ervan over te gaan. Indien de wederpartij zichtbare defecten, fouten, onvolkomenheden en/of gebreken constateert, dient zulks te worden aangetekend op de vrachtbrief c.q. de begeleidingsbon en onmiddellijk ter kennis van BMX World te worden gebracht, dan wel dient de wederpartij BMX World binnen 24 uur na ontvangst van de zaken hiervan op de hoogte te stellen, zulks gevolgd door een onmiddellijke schriftelijke bevestiging hiervan aan BMX World.
2. Overige reclames dienen per aangetekend schrijven binnen 8 dagen na ontvangst van de zaken aan BMX World te worden gemeld.
3. Indien bovengemelde reclames niet binnen de daar bedoelde termijnen aan BMX World zijn kenbaar gemaakt, worden de zaken geacht in goede staat te zijn ontvangen.
4. Bestelde zaken worden in de bij BMX World voorradige groothandelsverpakkingen geleverd. Geringe afwijkingen ter zake opgegeven maten, gewichten, aantallen, kleuren, en dergelijke, gelden niet als tekortkoming aan de zijde van BMX World.
5. Ten aanzien van onvolkomenheden in natuurproducten kunnen geen reclames geldend gemaakt worden, indien deze onvolkomenheden verband houden met de aard en de eigenschappen van de grondstof(fen) waaruit het product is vervaardigd. Een en ander ter beoordeling van BMX World.
6. Reclames schorten de betalingsverplichting van de wederpartij niet op.
7. BMX World dient in staat te worden gesteld de klacht te onderzoeken. Indien voor het onderzoek naar de klacht retourzending noodzakelijk blijkt, geschiedt die slechts voor rekening en risico van BMX World indien laatstgenoemde daarmee zijn uitdrukkelijke schriftelijke instemming vooraf heeft betuigd.
8. In alle gevallen geschiedt retourzending op een door BMX World te bepalen wijze en in de originele verpakking c.q. emballage. Retourzending geschiedt voor rekening en risico van de wederpartij, tenzij BMX World de reclame gegrond verklaart.
9. Indien de zaken na aflevering van aard en/of samenstelling zijn veranderd, geheel of gedeeltelijk zijn bewerkt of verwerkt, beschadigd of overgepakt, vervalt elk recht op reclame.
10. In geval van terechte reclames zal de schade worden afgewikkeld krachtens het bepaalde in artikel 9

ARTIKEL 10: AANSPRAKELIJKHEID EN GARANTIE
1. BMX World kwijt zich van zijn taak zoals van een bedrijf in zijn branche mag worden verwacht, doch aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, met inbegrip van overlijdens- en letselschade, gevolgschade, bedrijfsschade, winstderving en/of stagnatieschade, die het gevolg is van handelen of nalaten van BMX World, zijn personeel dan wel van door hem ingeschakelde derden, behoudens voor zover er sprake is van opzet en/of bewuste roekeloosheid van hemzelf, zijn directie en/of zijn leidinggevend personeel.

2. Onverminderd het bepaalde in de overige leden van dit artikel wordt de aansprakelijkheid van BMX World - uit welken hoofde ook - beperkt tot het bedrag van de netto prijs van de geleverde zaken c.q. de verrichte werkzaamheden.
3. Onverminderd het bepaalde in de vorige leden van dit artikel is BMX World nimmer gehouden tot schadevergoeding welke meer bedraagt dan het verzekerde bedrag, voor zover de schade gedekte wordt door een door BMX World gesloten verzekering.
4. BMX World staat in voor de gebruikelijke normale kwaliteit en deugdelijkheid van het (op)geleverde; de feitelijke levensduur ervan kan nimmer worden gegarandeerd.
5. Zo door BMX World geleverde zaken door de fabrikant van een garantie zijn voorzien, zal die garantie op gelijke wijze tussen partijen gelden.
6. Met betrekking tot de overeenkomst met de consument neemt BMX World de wettelijk vastgestelde garantietermijnen in acht.

7. De wederpartij verliest diens rechten jegens BMX World, is aansprakelijk voor alle schade en vrijwaart BMX World tegen iedere aanspraak van derden ter zake van schadevergoeding indien en voor zover:

  • voormelde schade is ontstaan door ondeskundig en/of met instructies en/of adviezen van BMX World strijdig gebruik en/of ondeskundige bewaring (opslag) van de geleverde zaken door de wederpartij;
  • voormelde schade is ontstaan door fouten, onvolledigheden of onjuistheden in gegevens, materialen, informatie dragers e.d. die door of namens de wederpartij aan BMX World zijn verschaft en/of voorgeschreven;

ARTIKEL 11: BETALING
1. Betaling dient te geschieden bij vooruitbetaling door middel van een geldige creditcard of bankoverschrijving conform de op de website aangegeven wijze. Tijdens het maken van uw bestelling staat bij betaalwijze de mogelijkheden van de huidige betaalmogelijkheden.
2. Betaling op andere wijzen is slechts toegestaan indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen dan wel indien dit op de website van BMX World staat aangegeven. Indien in voorkomend geval een factuur 14 dagen na uitreiking niet volledig is betaald:

  • zal de wederpartij aan BMX World een vertragingsrente verschuldigd zijn ter grootte van 2% per maand cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand worden in deze als volle maanden aangemerkt;
  • zal de wederpartij, na daartoe door BMX World te zijn gemaand, ter zake van buitengerechtelijke kosten minimaal verschuldigd zijn 15% van de som van de hoofdsom en de vertragingsrente met een absoluut minimum van €150,00.

3. Ter keuze van BMX World kan in voorgaande of daarmee overeenstemmende omstandigheden, zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk worden ontbonden, al dan niet gecombineerd met een eis tot schadevergoeding.
4. Indien de wederpartij niet tijdig aan diens betalingsverplichtingen heeft voldaan, is BMX World bevoegd de nakoming van de jegens de wederpartij aangegane verplichtingen tot levering c.q. tot het verrichten van werkzaamheden, op te schorten totdat de betaling is geschied of deugdelijke zekerheid hiervoor is gesteld. Hetzelfde geldt reeds voor het moment van in verzuim zijn indien BMX World het redelijke vermoeden heeft dat er redenen zijn om aan de kredietwaardigheid van de wederpartij te twijfelen.
5. Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde renten en kosten en strekken vervolgens ter afdoening van opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij de wederpartij bij betaling uitdrukkelijk schriftelijk vermeldt dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

ARTIKEL 12: EIGENDOMSVOORBEHOUD
1. BMX World behoudt zich de eigendom van geleverde en te leveren zaken voor tot op het tijdstip waarop de wederpartij aan diens ermee verband houdende betalingsverplichtingen jegens BMX World heeft voldaan. Die betalingsverplichtingen bestaan uit het betalen van de koopprijs, vermeerderd met vorderingen ter zake van verrichte werkzaamheden die met die levering verband houden, alsmede vorderingen ter zake, eventuele, schadevergoeding wegens tekortschieten in de nakoming van verplichtingen aan de zijde van de wederpartij.
2. Ingeval BMX World een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud, geldt de ter zake gesloten overeenkomst als ontbonden, onverminderd het recht van BMX World vergoeding van schade, gederfde winst en interest te vorderen.
3. De wederpartij is verplicht BMX World terstond schriftelijk op de hoogte te stellen van het feit dat derden rechten doen gelden op zaken waarop krachtens dit artikel een eigendomsvoorbehoud rust.

ARTIKEL 13: FAILLISSEMENT, BESCHIKKINGSONBEVOEGDHEID E.D.
Onverminderd het bepaalde in de overige artikelen kan BMX World de gesloten overeenkomst ontbinden zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, op het tijdstip waarop de wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt, door executoriale beslaglegging wordt getroffen, onder curatele of onder bewind wordt gesteld of anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen ervan verliest, tenzij de curator of de bewindvoerder de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent.

ARTIKEL 14: OVERMACHT
1. Ingeval nakoming van datgene waartoe BMX World krachtens de met de wederpartij gesloten overeenkomst is gehouden niet mogelijk is en zulks te wijten is aan niet toerekenbare niet-nakoming aan de zijde van BMX World, en/of aan de zijde van de voor uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden of toeleveranciers, dan wel in het geval zich een andere gewichtige reden voordoet aan de zijde van BMX World, is BMX World gerechtigd de tussen partijen gesloten overeenkomst te ontbinden, dan wel de nakoming van diens verplichtingen jegens de wederpartij gedurende een door hem te bepalen redelijke termijn op te schorten zonder tot enige schadevergoeding te zijn gehouden. Indien bovenbedoelde situatie intreedt als de overeenkomst ten dele is uitgevoerd, is de wederpartij gehouden aan diens verplichtingen jegens BMX World tot aan dat moment te voldoen.
2. Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van niet toerekenbare niet-nakoming zullen onder meer worden verstaan: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, staking en uitsluiting door werklieden of dreiging van deze en dergelijke omstandigheden; verstoring van de ten tijde van het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen; weersomstandigheden, bedrijfsstoringen door brand, ongeval of andere voorvallen en natuurverschijnselen, een en ander onverschillig of de niet of niet-tijdige nakoming plaatsvindt bij BMX World, diens toeleveranciers of derden die door hem voor de uitvoering van de verbintenis zijn ingeschakeld.

ARTIKEL 15: ONTBINDING, ANNULERING/OPZEGGING
1. Onder annulering wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: het voor aanvang van de uitvoering van de overeenkomst beëindigen van de overeenkomst door een der partijen.
2. Onder opzegging wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: het na aanvang van de uitvoering van de overeenkomst beëindigen van de overeenkomst door een der partijen.
3. Ingeval de wederpartij de overeenkomst opzegt c.q. annuleert, is hij aan BMX World een door BMX World nader te bepalen vergoeding verschuldigd. De wederpartij is gehouden alle kosten, schaden alsmede de gederfde winst aan BMX World te vergoeden. BMX World is gerechtigd de kosten, schaden en gederfde winst te fixeren en - te zijner keuze en afhankelijk van de reeds verrichtte werkzaamheden c.q. leveringen - 20 tot 100% van de afgesproken prijs bij de wederpartij in rekening te brengen.
4. De wederpartij is tegenover de derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering c.q. opzegging en vrijwaart BMX World ter zake.
5. Door de wederpartij reeds betaalde bedragen worden niet gerestitueerd.

ARTIKEL 16: TOEPASSELIJK RECHT I BEVOEGDE RECHTER
1. Op de tussen BMX World en de wederpartij gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De geschillen die uit deze overeenkomst voortvloeien zullen eveneens naar Nederlands recht worden beslecht.
2. In afwijking van het bepaalde in lid 1 van dit artikel zullen de goederenrechtelijke gevolgen van een eigendomsvoorbehoud van voor uitvoer bestemde zaken, ingeval het rechtsstelsel van het land c.q. de staat van bestemming van de zaken gunstiger is voor BMX World, door dat recht worden beheerst.
3. Eventuele geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter, zij het dat BMX World de bevoegdheid toekomt een zaak aanhangig te maken voor de bevoegde rechter in de plaats waar BMX World is gevestigd, tenzij de kantonrechter ter zake bevoegd is.
4. Voor geschillen met de consument, geldt dat binnen 1(een) maand nadat BMX World aan hem kenbaar heeft gemaakt dat de zaak aan de rechter zal worden voorgelegd, de consument kenbaar kan maken dat hij kiest voor beslechting van het geschil door de wettelijk bevoegde rechter.
5. Met betrekking tot geschillen, die voortvloeien uit de overeenkomst gesloten met een wederpartij die gevestigd is buiten Nederland, is BMX World gerechtigd te handelen conform het bepaalde in lid 3 van dit artikel of - naar zijn keuze - de geschillen aanhangig te maken bij de bevoegde rechter in het land c.q. de staat waar de wederpartij gevestigd is.

BMX World is voor iedereen die zich bezig houdt met BMX Race en/of fietscross voor alle niveaus en alle leeftijden. Ons assortiment bestaat uit kleding, protectie, fietsen, onderdelen, helmen, crossbrillen, vrijetijdskleding en accessoires. Maar ook custom build kunt u bij ons bestellen. U vindt bij ons diverse bekende merken zodat u verzekerd bent van de allerbeste materialen en kwaliteit.

Daarnaast zijn veel van onze producten ook heel goed bruikbaar bij motorcross, freestyle en downhill. Heeft u vragen of kunt u iets niet vinden op de website, neemt u dan gerust contact met ons op. Dit kan zowel telefonisch, per mail of whatsapp/Telegram. Ook bent u van harte welkom om op afspraak langs te komen om te kijken, voelen en/of te passen.

Inschrijven voor de nieuwsbrief
Aanmelden

Alle bedragen zijn inclusief btw - Powered by CCV Shop software webshop

Deze website gebruikt cookies om het bezoek te meten, we slaan geen persoonlijke gegevens op.
Accepteer geselecteerde cookies

©2018 - 2024 BMX World        ®Assist Group B.V.        Design by Marvelloes